Månadens Affärsöversikt - Mars 2017 uppdaterade tabeller
God tillväxt stärker förutsättningarna för ränteuppgång

Vänligen notera uppdaterade prognostabeller.

Mars månad bjuder på räntehöjning från Federal Reserve, val i Holland och ett första formellt steg mot Brexit. De europeiska valen, Brexit-förhandlingarna och osäkerheten kring Trumps ekonomiska politik kommer att påverka marknaderna. Konjunkturen fortsätter samtidigt att stärkas, vilket ger stöd åt vår tro på räntehöjningar framöver. Fed har kommit längst och redan nu i mars väntar vi oss ytterligare en räntehöjning. Det underlättar för Riksbanken och ECB att tydligare signalera en normalisering av penningpolitiken mot slutet av året.

PDF Månadens affärsöversikt - mars 2017

För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se

Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 4 april.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)