Månadens Affärsöversikt - Februari 2017
Ljusglimtar i global ekonomi trots politisk oro

Konjunkturen stärks och tillväxten tar fart i stora delar av västvärlden. Framåtblickande indikatorer pekar på en fortsatt god tillväxt, en stark arbetsmarknad och en stigande inflation i såväl Sverige, eurozonen som i USA. 2017 kommer dock att präglas av fortsatt politisk oro och turbulenta marknader. Liksom under 2016 kan räntor och valutor snabbt påverkas av rykten, opinionsundersökningar och uttalanden på twitter. Donald Trumps första dagar i Vita huset har präglats av motstridiga uttalanden och nervösa marknader. Osäkerheten kring följdeffekterna av Brexit och viktiga val i Europa sätter agendan för året.

PDF Månadens affärsöversikt - februari 2017


För ytterligare information: Anna Breman, Chefekonom, tel +46 703 14 95 87, anna.breman@swedbank.se


Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer tisdagen den 14 mars.

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)