Swedbank Economic Outlook. Uppdaterad konjunkturprognos November 2017
Swedbank Economic Outlook. Uppdaterad konjunkturprognos November 2017

Swedbanks konjunkturrapport presenterar prognoser för Sverige,
Norden, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna. I rapporten
analyseras aktuella frågeställningar som har påverkan på den svenska
och internationella utvecklingen.


Världen – global tillväxt stärks

Utsikterna för global tillväxt är fortsatt goda. Tillväxten i euroområdet har
förbättrats och den amerikanska ekonomin fortsätter att växa i god takt.
Tillväxtmarknader har stabiliserats och bidrar till en konjunkturuppgång
i världsekonomin. Politisk oro har ökat något de senaste månaderna och
utgör fortfarande en betydande risk för det ekonomiska läget. Långsiktigt
riskerar populistisk politik att undergräva ekonomiska och politiska institutioner
som är en förutsättning för hållbar tillväxt. På kort sikt räknar vi dock
med att god tillväxt i världsekonomin kan stå emot politisk osäkerhet.

Sverige – allt ljus på bostadsmarknaden

Svensk ekonomi gynnas av en god tillväxt i omvärlden. Exporten och
industriproduktionen har tagit fart. Sysselsättningen, investeringar och
hushållens konsumtion växer i god takt, understödd av låga räntor och
expansiv finanspolitik. De senaste månaderna har vi dock sett en tydlig
dämpning av prisökningarna på bostadsmarknaden vilket skapar oro för
fallande priser. Kommer priserna att stabiliseras, falla eller fortsätta öka?
Vad händer med svensk ekonomi om bostadsmarknaden bromsar in?


Baltikum – starka medvindar

Den ekonomiska tillväxten har överträffat förväntningarna i alla tre baltiska
länder i år. Ökad efterfrågan lyfter export och investeringar. Starka
arbetsmarknader driver upp lönerna och de högre inkomsterna stöder i
sin tur konsumtionen. BNP väntas växa kring fyra procent innevarande och
nästa år. År 2019 väntas tillväxten dock minska när konjunkturuppgången
avtar. Inflationen har stigit till följd av ökade råvarupriser, punktskatter
och växande arbetskraftskostnader.


Räntor och valutakurser

Även om takten är långsam är inriktningen bland centralbankerna tydlig;
ett gradvist tillbakadragande av penningpolitisk stimulans har inletts. Vi
förutser att denna normaliseringsprocess fortsätter, något som i stor
utsträckning påverkar såväl marknadsräntor som växelkurser framöver.
Räntorna stiger och vi ser att både kronan och euron stärks under
prognosperioden.


PDF Swedbank Economic Outlook. Uppdaterad prognos
Film Webbsändning Swedbank Direkt

 För ytterligare information:

Anna Breman, Chefekonom Swedbank, tel
+46 703 14 95 87

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)