Vad händer i världen? - Augusti 2017
Vad händer i världen?

 
Utsikterna för god tillväxt i de avancerade ekonomierna är ljusa. I euroområdet väntas snabb tillväxt medan den amerikanska konjunkturen börjar visa tecken på mognad. Tillväxtmarknaderna har goda förutsättningar för en fortsatt återhämtning. Den politiska risken i Europa har avtagit men populism, geopolitiska spänningar och den politiska situationen i USA skapar fortsatt osäkerhet.

Vi förväntar oss fortsatt tillväxt i måttlig takt i USA, med en avmattning mot slutet av prognosperioden. Federal Reserve har i princip uppnått sitt sysselsättningsmål och inflationen färväntas stiga mot 2 procent. Den penningpolitiska normaliseringen kommer därför att fortsätta. I euroområdet får tillväxten stöd av både utländsk och inhemsk efterfrågan. Konjunkturuppgången är bred gällande både sektorer och länder. ECB kommer gradvis normalisera penningpolitiken men går försiktigt fram på grund av dämpad inflation. Räntehöjningar väntas först under 2019.


Konjunkturuppgången fortsätter även i de nordiska länderna. Den norska ekonomin är tillbaka på tillväxtbanan efter nedgången i oljesektorn medan den danska ekonomin stödjs av hushållens konsumtion och en god arbetsmarknad. Ekonomin växer även i Finland där tillväxten stiger från låga nivåer.


Den svenska konjunkturen mognar visserligen men en stark tillväxt fortsätter med stöd från den starka konjunkturen i Europa. Högt kapacitetsutnyttjande och arbetskraftsbrist börjar dock bli en bromskloss. Inflationen stabiliseras kring 2 procent och Riksbanken börjar sin åtstramning. De baltiska ekonomierna fortsätter att växa i snabb takt, som dock kommer att dämpas något 2019. Uppgången stödjs av extern efterfrågan samt investeringar.

PDF Vad händer i världen?
Film Webbsändning Swedbank Direkt

För ytterligare information:
Anna Breman, Chefekonom Swedbank, tel +46 703 14 95 87

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)