Konjunkturprognos/Swedbank Economic Outlook - April 2017
Swedbank Makroanalys presenterar en uppdaterad konjunkturprognos
Swedbank Economic Outlook - April 2017
  • Globalt: Tecken på god konjunkturuppgång i avancerade ekonomier. Inflationstrycket ökar, men förblir lågt i många regioner. Politiska risker kvarstår även om de minskat något.

  • Sverige: Tillväxten breddas när exportuppsving läggs till den starka inhemska ekonomin. Demografin fortsätter att prägla utvecklingen. Arbetsmarknaden stark men måttliga löneökningar ger trög inflationsuppgång. Starka statsfinanser men strukturpolitiken eftersatt.

  • Norge: Tillväxten accelererar samtidigt som inbromsningen i oljesektorn dämpas. Vi bedömer att oljepriset fortsätter att stiga vilket ger stöd. Den överhettade bostadsmarknaden är en risk, men givet att bostadspriserna förblir stabila förväntar vi att Norges bank höjer styrräntan under andra halvan av nästa år.

  • Baltikum: Konjunkturen i de baltiska ekonomierna har stärkts, drivet framförallt av hushållens konsumtion. Risk för att stigande löner eroderar konkurrenskraften, men en starkare omvärldskonjunktur ger stöd åt exporten.

  • Marknaden: Trevande ränteuppgång är inledd då centralbanker långsamt retirerar.


PDF Vad händer i världen?
PDF Swedbank Economic Outlook - April 2017 (presentation)

För ytterligare information:
Anna Breman, Chefekonom Swedbank, tel +46 703 14 95 87
Magnus Alvesson, Chef Makroanalys Swedbank, tel +46 706 10 33 41

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)