Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Januari 2021
PMI sjönk till 62,4 i januari – nedgång från hög nivå

 • PMI-total backade i januari till 62,4 från nedreviderade 64,7 i december. Det är första gången på åtta månader som indexet sjönk men är på fortsatt höga nivåer och långt över historiska snittet (54,4). Inledningen av 2021 visar på en fortsatt hög aktivitet i svensk tillverkningsindustri samtidigt som företagens produktionsplaner blivit mer expansiva, vilket tyder på en optimistisk syn om konjunkturen för det närmaste halvåret, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Samtliga delindex i PMI-total föll tillbaka i januari efter den starka uppgången i december. Delindex för sysselsättning svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total med 1,1 indexenheter följt av leveranstider (0,5 indexenheter). Orderingång och produktion drog ned med vardera 0,4 indexenheter.
 
• Indexet för tillverkningsföretagens produktionsplaner fortsätter att stiga och är nu på nivåer som inte noterats sedan 2017, trots en pågående pandemi. Indexet ökade i januari till 72,5 från 68,5 i december.

• Prisindexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 78,4 i januari och nådde den högsta nivån sedan 2004. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin och stigande globala råvarupriser har lett till ett ökat pristryck i producentledet, vilket på sikt även kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI sjönk till 62,4 i januari – nedgång från hög nivå

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 10–27 januari

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 mars 2021

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf