Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - April 2021
PMI ökade till 69,1 i april – rekordfart i industrin

 • PMI-totalt steg till 69,1 i april från uppreviderade 64,7 i mars och är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. 

• Samtliga delindex i PMI-total steg i april där orderingång och leveranstider nådde nya rekordnivåer. Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till den månatliga ökningen i PMI-total följt av produktion, leveranstider och sysselsättning. 

• Index för planerad produktion noterades till 75,3 i april och visar på en tilltagande optimism i industrin att öka produktionen det närmaste halvåret. Störningar i den globala handeln och brist på insatsvaror förefaller ännu inte ha påverkat industriföretagens produktionsplaner även om faran inte är över. 

• Prisindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 89,7 i april från 85,2 i mars, vilket är den högsta nivån på 26 år. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och leveransstörningar har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentpriserna, påpekar Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI ökade till 69,1 i april – rekordfart i industrin

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 12–26 april

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 juni 2021


Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se

 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se 

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf