Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Juli 2020
PMI steg till 51,0 i juli – tillbaka i tillväxtzonen

 • PMI-total ökade med 3,4 indexenheter i juli till 51,0 från uppreviderade 47,6 i juni. Tillverkningsindustrin är därmed tillbaka i tillväxtzonen för första gången sedan februari i år. Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

• Samtliga delindex i PMI-total bidrog till uppgången i juli. Delindex för orderingång och produktion, svarade för de största månatliga ökningarna och bidrog med sammantaget 2,3 indexenheter till PMI-total. Sysselsättningen i industrin fortsätter att minska men att indexet stiger och bidrog med 0,8 indexenheter i juli PMI antyder om en avtagande sysselsättningsminskning. Leveranstiderna steg likaledes och bidrog med 0,2 indexenheter

• Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret var oförändrade i juli jämfört med juni och indexet noterades till 49,8. Det innebär att andelen företag som planerar att öka produktionen stannade upp efter uppgången i maj och juni. Om det är temporärt eller om företagen blivit mer försiktiga i sina produktionsplaner återstår att se de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar.

• Pristrycket från leverantörsledet är fortsatt svagt. Även om prisindexet för rå- och insatsvaror steg till 43,3 i juli är det en övervikt av företag som uppger sjunkande priser.

PDF-Document PMI steg till 51,0 i juli – tillbaka i tillväxtzonen

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för juli gjordes mellan 26 juni–24 juli.


Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 september 2020


Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf