Inköpschefsindex för Tillverkningsindustrin - Februari 2019
PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå

 • PMI-total steg i februari till 52,5 från 51,7 i januari efter att ha sjunkit två månader i rad. Det är positivt att aktivitetsnivån i industrin stärktes i februari om än från låga nivåer. Men samtidigt har industriföretagens produktionsplaner blivit mindre optimistiska, vilket tyder på en ökad osäkerhet om tillväxtutsikterna framöver, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Delindex för orderingång svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI total följt av produktion och företagens lager. Delindex för sysselsättning och leverantörernas leveranstider sjönk och bidrog negativt till total indexet.
 
• Nedgången i leverantörernas leveranstider fortsätter och nådde i februari den lägsta indexnivån sedan 2015. Minskade leveranstider tyder på att efterfrågetrycket fortsatte att avta, vilket också reser frågor om styrkan i den svenska industrikonjunkturen, säger Jörgen Kennemar

• Pristrycket från producentledet fortsätter att avta i snabb takt. I februari sjönk indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 48,8 från 49,0 i januari. Den svaga kronan och stigande globala råvarupriser förefaller ännu inte lett till något högre pristryck från leverantörsledet påpekar Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI steg till 52,5 i februari: återhämtning från låg nivå

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 april 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf