Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Maj 2020
PMI–tjänster steg till 40,9 i maj: fallet i konjunkturen avtog något

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) vände svagt uppåt i maj till 40,9 från 39,0 i april efter den kraftiga nedgången under mars och april. Sannolikt har vi nu sett den största nedgången i PMI-tjänster. Men ännu finns det inga entydiga tecken på en snar återhämtning i tjänstekonjunkturen vilket inte minst tjänsteföretagens affärsplaner ger antydan om, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Delindex för orderingång svarade för den största månatliga uppgången i maj, även om det är från rekordlåga nivåer. Orderingång bidrog med 2,1 indexenheter till PMI-tjänster, följt av sysselsättning med 0,8 indexenheter. Leverantörernas leveranstider sjönk i maj efter den starka uppgången i mars och april, vilket drog ned PMI-tjänster med 0,8 indexenheter tillsammans med delindexet för affärsvolym.
 
• Index för tjänsteföretagens affärsplaner noterades till 38,5 i maj. Indexet är därmed kvar på historiskt låga nivåer och innebär att en övervikt av tjänsteföretagen räknar med en minskad affärsvolym.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 40,5 i maj från 38,3 i april. Utsikterna för svenskt näringsliv för de närmaste månaderna ser dock fortsatt utmanande ut inte minst med hänsyn till de låga produktions och affärsplaner som tillverknings- och tjänsteföretagen har för det närmaste halvåret, säger Jörgen Kennemar. 

PDF-Document PMI–tjänster steg till 40,9 i maj: fallet i konjunkturen avtog något

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 11-24 maj.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: fredagen den 3 juli 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf