Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - December 2019
PMI–tjänster steg till 48,7 i december: återhämtning från låg nivå

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) noterades till 48,7 i december jämfört med 47,9 i november. Det är första gången sedan augusti som indexet ökade. Fyra månader i rad utanför tillväxtzonen visar dock på en fortsatt svag aktivitet i tjänstesektorn, men ljuspunkter finns inte minst i företagens affärsplaner som är fortsatt expansiva även om riskerna på nedsidan är stora, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
 
• Delindex för sysselsättning svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster i december med 0,4 indexenheter följt av orderingång (0,3 indexenheter) och affärsvolym (0,2 indexenheter) medan leveranstiderna gav ett negativt bidrag (0,1 indexenheter) för femte månaden i rad.

• Tjänsteföretagens affärsplaner har varit förvånansvärt stabila under fjärde kvartalet trots svagare orderingång och osäker omvärldskonjunktur. Även om indexet backade i december till 61,9 är det fortfarande en majoritet av tjänsteföretagen som planerar att öka affärsvolymen det närmaste halvåret.
 
• Silf/Swedbanks PMI-Composite index steg till 48,3 i december jämfört med 47,3 i november. En återhämtning men fortfarande utanför tillväxtzonen. Utfallet antyder om en fortsatt svag konjunktur i privata näringslivet, vilket sannolikt kommer att avspeglas i BNP-statistiken framöver, säger Jörgen Kennemar.


PDF-Document PMI–tjänster steg till 48,7 i december: återhämtning från låg nivå

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 5 februari 2020

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se


Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf