Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - April 2019
PMI–tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering

 • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara en första indikation på en botten i tjänstekonjunkturen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. De närmaste månaderna kommer därför att bli avgörande vart tjänstekonjunkturen är på väg.

• Delindex för leverantörernas leveranstider svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-tjänster i april följt av nya order och affärsvolym medan indexet för sysselsättning gav ett positivt bidrag. Företagens affärsplaner var en av få index som steg i april (66,1) efter att ha minskat fyra månader rad.

• Konjunkturavmattningen i tjänstesektorn har även satt avtryck i priserna. Indexet för insatsvarupriserna sjönk för femte månaden i rad till 55,1 i april från 59,3 i mars och antyder om ett avtagande pristryck trots den svagare kronan.

• Silf/Swedbanks PMI-Composite index föll för andra månaden i rad till 53,2 i april från 54,4 i mars och innebär en svagare aktivitet i näringslivet men med antydan till en stabilisering, säger Jörgen Kennemar.

PDF-Document PMI–tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering

 Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: onsdagen den 5 juni 2019

Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070 – 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se
 Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera »
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf