Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Januari 2017
PMI–tjänster steg till 61,1 i januari: Bred uppgång, men order dämpar
  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg från 59,9 i december till 61,1 i januari. Tre av fyra delkomponenter bidrog positivt till totalindex: affärsvolym, leverantörernas leveranstider och sysselsättning. Orderingångens delindex föll däremot tillbaka och bidrog negativt. Alla fyra delkomponenter låg dock tydligt i tillväxtzonen och tre av dem var över 60-strecket.

  • Delindex för nya order föll med 5,3 indexenheter till 57,7 i januari och gav ett negativt bidrag om 1,8 indexenheter, vilket höll tillbaka uppgången i tjänste-PMI. Index för orderstockar förbättrades dock med 1,6 indexenheter till 57,8.

  • Delindex för affärsvolym ångar på och steg med 3,4 indexenheter till 66,5 under januari. Ett tremånaders glidande medelvärde indikerar en accelererande ökningstakt för affärsvolymen under de senaste månaderna.

  • Index för leverantörernas insatsvarupriser steg med 2,0 indexenheter till 59,8. En jämförelse med januari 2016 visar att indextalet har stigit med drygt tio indexenheter. Index för planerad affärsvolym ligger kvar på en hög nivå med en notering på 68,5 i januari jämfört med 69,9 i december.
PDF PMI-tjänster för januari 2017


Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 3 mars 2017


För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se och Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf