Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Mars 2017
PMI–tjänster föll till 59,8 i februari: Nedgång, men tydligt i tillväxtzonen
  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll från 61,1 till 59,8 i februari. Samtliga sju komponenter låg med god marginal i tillväxtzonen. Av de fyra delindexen backade tre jämfört med föregående läsning i januari. Endast delindex för nya order steg och bidrog positivt till tjänste-PMI med 0,6 indexenheter.


  • Såväl delindex för orderingång som index för orderstockarna registrerades över 50-nivån. Medan orderingångens delindex förbättrades från 57,8 till 59,6 så föll orderstockarnas index med 1,3 indexenheter till 56,6 i februari.


  • Delindex för affärsvolym föll med 2,0 indexenheter mellan januari och februari. Med ett indextal på 64,5 bidrog affärsvolymen med -0,5 indexenheter till tjänste-PMI. Bortsett från föregående månad får man gå tillbaka till våren 2011 för att finna en notering som överstiger den i februari. Index för planerad affärsvolym steg med 0,4 indexenheter till 68,9 i februari.


  • Index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 58,5 i februari, d.v.s. 1,4 indexenheter lägre än i januari. Ett tremånaders glidande genomsnitt pekar på att den upplevda prisökningstakten för insatsvaror kan ha mattats av något.

PDF PMI-tjänster, februari 2017

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.


Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: onsdagen den 5 april 2017


För ytterligare information: Cathrine Danin, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 540 68 78, cathrine.danin@swedbank.se och Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, ansj@silf.se

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf