Inköpschefsindex för Tjänstesektorn - Januari 2017
PMI–tjänster steg till 59,9 i december – Avslutar 2016 på årshögsta

  • Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg svagt från 59,8 i november till 59,9 i december och avslutade därmed 2016 på årshögsta. Delindex för nya order var månadens främsta draglok med en uppgång från 61,3 till 63,0 och ett positivt bidrag om 0,6 indexenheter till tjänste-PMI. Även delindex för sysselsättning steg och nådde till 55,9 i december från 55,4 i november. Övriga delindex backade under månaden. Enskilda månaders utfall bör emellertid tolkas med viss försiktighet.

  • Delindex för leverantörernas leveranstider backade med 2,8 indexenheter till 54,7 i december. Därmed bidrog delindexet med -0,5 indexenheter till tjänste-PMI. Ett tremånaders glidande medelvärde signalerar en något tilltagande ökningstakt under de senaste månaderna.

  • Index för planerad affärsvolym fortsatte att öka och steg med 0,6 indexenheter till 69,9 i december. Inköpscheferna inom tjänstesektorn fortsätter att uppvisa en god tilltro till affärsutvecklingen för kommande sex månader. 

  • Under december backade index för leverantörernas insatsvarupriser med 6,0 indexenheter till 57,8. Ett genomsnitt för fjärde kvartalet på 60,0 jämfört med 53,0 för tredje kvartalet visar dock på en tilltagande ökningstakt av insatsvarupriserna. 


PDF PMI-tjänster december 2016

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

För ytterligare information: Nicole Bångstad, Swedbank Makroanalys, tfn 070 – 533 04 41, nicole.bangstad@swedbank.se & Johan Almesjö, Silf, tfn 076-111 23 69, medlem@silf.se eller johan.almesjo@inkopgavleborg.se

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster: fredagen den 3 februari 2017


Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly och Silf. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)
Silf