Boindex (husmarknad) - kvartal 3 - 2016
Svagaste köpkraften för bostadsrätter sedan Lehmankraschen

 • Boindex sjönk marginellt till 119,0 under det tredje kvartalet jämfört med 119,8 under andra. Köpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk för fjärde kvartalet i rad drivet av ökade amorteringar. Försämringen är helt hänförligt bostadsrätter där priserna dessutom steg med 4 %. På småhusmarknaden kompenserades de ökade amorteringarna av en prisnedgång på 4 %. 

• Skillnaden mellan våra två delindex, småhus och bostadsrätter, ökade därmed kraftigt. Indexet för småhus låg still på 125, medan indexet för bostadsrätter sjönk från 110 i kvartal två till 107 i kvartal tre. Vi får gå tillbaka till tredje kvartalet 2008 (d v s innan Lehmankraschen) för att hitta en lika svag siffra för bostadsrätter. Liksom tidigare är Boindex för bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad klart under 100. Med ett index på 97 sjönk nu även Malmö stad under den kritiska gränsen på 100. 

• Bilden av de tre storstadsregionernas bostadsrättsmarknader är likartad. De senaste två åren har prisökningstakten vida överstigit köpkraftsutvecklingen. Vi räknar därför med en kraftig inbromsning i fjärde kvartalet och med något sjunkande priser 2017.

PDF Boindex kv 3 2016

 

Prenumerera!
Detta utskick distribueras av Swedbank i samarbete med Brightly. Brevet är personligt.
Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna visa PDF dokument. (ladda ner här)